BASES PER A LA PRESENTACIO DE LES COMUNICACIONS AL CONGRÉS VALENCIANISME 2018

 

Les comunicacions que se presenten al Congrés Valencianisme 2018 s’ajustaran a les
següents bases.
1. La tematica versarà sobre qualsevol camp de la cultura, historia, llengua, art,
patrimoni, geografia, economia, ciencia o sobre temes i problematiques socials o
politiques. Seran tractats des d’una visio netament valenciana i circumscrits a l’ambit
de la nacionalitat valenciana i ad allo que afecte a la seua societat o a la seua relacio
en unes atres.
2. El contingut de les comunicacions buscarà, des de l’originalitat de tractament o
enfocament, des de la creativitat si correspon, realisar una aportacio novedosa en el
camp o materia triada que possibilite conformar un argumentari per al valencianisme,
quan no unes solucions que milloren el benestar actual de la nostra societat o
propostes de futur per al nostre poble.
3. La llengua oficial del Congrés sera la valenciana, per la qual cosa la recomanacio es
que els treballs vinguen escrits en est idioma (normes ortografiques valencianes
–Normes del Puig–), no obstant, se podran presentar tambe en llengua castellana o
anglesa, els quals, en cas d’edicio seran traduits a l’idioma valencià.
4. L’acceptacio dels treballs estarà condicionada al compliment d’estes bases. Tots els
treballs acceptats seran publicats digitalment. L’edicio en paper se fara en funcio dels
recursos disponibles; queda a criteri de la Comissio de Ponencies i Comunicacions la
seleccio d’aquells treballs que se publicaran en paper, cas de no poder fer-ho en tots.
De la mateixa manera, queda a criteri de la Comissio de Ponencies i Comunicacions la
seleccio dels treballs que seran presentats oralment durant la realisacio del Congrés,
donada la llimitacio de temps.
5. El determini per a presentar les comunicacions concloura el 31 d’agost de 2018 i els
texts s’enviaran per correu electronic a:

comunicacions@congresvalencianisme.com

Prescripcions i normes d’estil:
– Els texts se presentaran exclusivament de manera digital en dos formats: en “.pdf” i
en “.doc” o “.odt” i tindran una extensio aproximada entre 5.000 i 10.000 paraules, aço
es entre unes 12 i 25 pagines, tamany DIN A4. En eixa extensio s’inclouran tambe les
ilustracions, grafics, mapes, notes al peu i bibliografia que deguen acompanyar-los. La
paginacio vindra numerada i correlativa en el centre de la part baixa de la pagina.
– El text s’escriura en lletra Arial de tamany 11, justificat i guardant un interllineat de
1,5. S’evitaran destacats en negreta, subrallats, etc.

– En la primera pagina s’inclourà el titul de la comunicacio en lletres mayuscules de
tamany 14, negreta i centrat. Baix, a la dreta, el nom i llinages de l'autor, en un tamany
de 12 punts. En el cas de que es tracte d’un text de dos autors o mes, estos se
relacionaran com s’ha dit i colocats per orde alfabetic.
– En cas de que el treball precise d’index, este s’incloura en la primera pagina despuix
de la que continga el titul i nom de l’autor o autors, i si el treball requerira fer us de
sigles i abreviatures estes s’especificaran a continuacio de l’index general.
– Si s’inclouen imagens, estes hauran de ser numerades de manera correlativa: Figura
1, Figura 2, etc., citant la font de procedencia. Si s'inclouen taules, mapes o grafics,
tambe aniran numerats correlativament, acompanyats pel titul i la font de procedencia.
– Si el document inclou notes, estes aniran a peu de pagina i no al final del mateix,
numerades de manera correlativa, mida del tamany de lletra 9 punts en interllineat de
1. Les cites s’inclouran dins del text en diferent sangria i entre cometes, afegint a
continuacio, entre claudators, la referencia bibliografica seguint les normes ISO.
Eixemple:
“No, valencians, no es morta nostra expresiva llengua… per tornar, per
fi, á ser atra vegada la que fon sempre”. [LLOMBART, 1878].
-La bibliografia anira al final del document i per a citar-la se seguirà el següent
procediment per a fer la referencia a llibres, volums colectius, articuls i uns atres
documents:
Monografies:
Un autor: LLINAGE/S DE L´AUTOR, Nom de l´autor: Titul del llibre. Editorial, lloc
d´edicio, any i pagines a les quals es fa referencia (p. // pp.).
Si son diversos autors: indicar els llinages de tots els autors, fins a un maxim de tres.
Quan hi haja quatre autors o mes, indicar nomes el nom i el llinage del primer seguit
per l´expressio et al.
Eixemple:
ADLERT NOGUEROL, Miquel: En defensa de la llengua valenciana. Del Cénia al
Segura, Valencia, 1977. pp. 7-8.
Obres colectives:
LLINAGE/S DE L'AUTOR, Nom de l´autor: en coordinador/Editor(s) de l´obra completa,
Titul del capitul, Titul de l´obra completa. Editorial, lloc d´edicio, any i pagines del
capitul.
Eixemple:
FERRANDIS OLMOS, Marivi: MARTÍNEZ RODA, Federico (coordinador), “Els Jocs
Florals de la Ciutat i Regne de Valencia”, Historia de Lo Rat Penat. Lo Rat Penat,
Valencia, 2000. pp. 463-572.

Articuls en revistes:
LLINAGE/S DE L´AUTOR, Nom de l´autor:Titul de l´articul, en Nom de la revista,
numero (any), pagines de l’articul.
Eixemple:
ROCA TRAVER, Francesc: “La llealtat de Valencia a la Corona davant la successio de
Joan I”, en Revista de Filologia Valenciana, numero 4 (Valencia, 1997), pp. 129-162.
Articuls periodistics:
LLINAGE/S DE L´AUTOR, Nom de l´autor. Titul de l´articul, Nom del periodic (lloc
d’edicio), dia mes i any, pagines de l’articul.
Eixemple:
CASAÑA TARONCHER, Manuel: “Capuches, boines i gorres”, Las Provincias
(Valencia), 19 de maig de 2017, pagina 20.
Fonts orals:
Nom de l’entrevistat, data, entevista realisada per (nom de l’entrevistador) i lloc de
realisacio.
Eixemple:
Benjami Agulló, 15 de maig de 2016, entrevista realisada per J. SANCHO i J.
ESCUDER en Valencia ciutat.
Filmografia:
Director (LLINAGE/S, Nom): titul, païs, any de produccio
Eixemple:
ESCRIVÁ, Vicent: El Virgo de Visanteta, Espanya, 1979.
Tesis doctorals o treballs de master:
LLINAGE/S, Nom: titul, tesis doctoral, Universitat, any.
Eixemples:
MARTÍ MATIAS, Miquel R.: El genoma de una ciudad: Valencia (Bioarquitectura,
orígenes hasta época foral), tesis doctoral, Universitat Politecnica de Valencia, 2014.
Llocs d´Internet:
Les referencies a pagines web consultades deuran d’incloure l’enllaç sancer a dita
pagina web i la data de consulta. En el cas de ser un text o document digital consultat
a través d’internet s’inlcourà, ademes de l’enllaç i la data de consulta, la referencia
sancera de la publicacio o document citat. En el cas de publicacions electroniques
s’inclourà el numero DOI.
LLINAGE/S, Nom: “Titul”. Publicacio digital, data de consulta, enllaç.

Eixemple:
GALBIS, Agustí: La denominacio ‘llengua valenciana’ documentada en 1335: la cita
‘valencianesch’ de 1346”. Cultura Valenciana. Revista digital, 15 de març de 2018.
(http://www.culturavalenciana.es/llengua/la-denominacio- llengua-valenciana-
documentada-en- 1335/).
Documents inedits:
Nom i LLINAGES de l´autor (si està disponible): Titul del document (entre cometes si
es el titul original que consta en el document (ciutat, dia, mes i any si es coneix la
data), Archiu, Coleccio o serie, numero de caixa o archiu, numero d´expedient.
Unes atres qüestions a tindre en conte:
Divisions i subdivisions:
Els epigrafs de les comunicacions aniran en negreta i sense numerar. Conve evitar els
subepigrafs; en cas que s´incloguen, apareixeran en cursiva.
Sobre les imagens, taules, grafics, etc.:
Les comunicacions poden contindre imagens, taules, grafics, mapes, encara que es
convenient llimitar el seu us i incloure nomes els que siguen imprescindibles per a
donar soport a l´argumentacio.
En tots els casos, els autors seran els responsables dels drets de reproduccio d´estos
materials, be siguen d’elaboracio propia o cedits per tercers, l’autorisacio dels quals
hauran d’haver demanat i obtes pel seu conte.
Com s’ha dit, els elements grafics aniran numerats de manera correlativa segons la
seua tipologia (Image 1, Image 2, Image 3…; Quadro 1, Quadro 2, Quadro 3…; Grafic
1, Grafic 2, Grafic 3…; Mapa 1, Mapa 2, Mapa 3…), seguit del numero per tal
d’identificar-los. Les fonts de procedencia s’especificaran en un llistat que es colocarà
abans de la bibliografía.
Els mapes, les imagens, quadros i grafics en general s´enviaran separadament del text
i en format d’image (tiff, jpg o vectorial) en una resolucio de 300/ 400 ppp. En el text
s’indicarà el lloc a on es volen insertar, fent la corresponent mencio en paragraf a
banda del numero dins de claudators, per eixemple: [Image 1].

Reserves
Els membres de la Comissio de Ponencies i Comunicacions seran les persones
encarregades de comprovar que els texts complixen les bases i prescripcions
anteriorment expostes. La decisio se comunicara personalment als autors en un plaç
suficient abans de la celebracio del Congrés.

Esta pagina web utilisa cookies per a que vosté tinga la millor experiencia d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de nostra politica de cookies Més info. plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies